GIS online

Data zpracovávaná v rámci systému GIS je vhodné zpřístupnit co nejširšímu okruhu oprávněných uživatelů v prostředí internetu. Z důvodu bezpečnosti umožňuje naše aplikace iGIS.NET přístup ke kopii originálních dat systému GIS v organizaci (vodárně, teplárně či jiného správce inženýrské sítě).Takto mohou data o provozované a udržované síti prohlížet provozní a servisní pracovníci, dispečeři, management organizace, ale i akcionáři (zástupci obcí), případně i občané. Doplněk této aplikace je nástroj EPU.NET, sloužící k přenosu informací od provozních pracovníků z terénu do systému GIS (hlášení poruch, hlášení veškerých činností na síti, hlášení změn technických parametrů (materiál, profil) a jejich uložení do databáze.

Nabízené řešení nazýváme iGIS.NET. Pod pojmem přístup rozumíme možnost prohlížení veškerých dat uložených v tomto systému. Prohlížení dat je možné prostřednictvím intranetu (vnitropodniková síť), nebo prostřednictvím internetu (celosvětová síť). Jak ukazuje vývoj ve světě, je tento trend již jednoznačný a tudíž i naše řešení je postaveno v tomto duchu.

Popis řešení

Celá aplikace se skládá ze dvou součástí – klient a server. Klient i server jsou jsou vyvinuty v prostředí Microsoft.NET a opatřeny uživatelsky nenáročným systémem automatických aktualizací. Tato kombinace zaručuje uživatelům maximální dostupnost všech funkcí, bez nutnosti náročných instalačních procedur.

Popis funkcí

Zobrazení

 • soubory GeoMedia Projekt GIS
 • referenční soubory – DGN nebo rastrové Intergraph
 • zvětšení, zmenšení pohledu, výřez, celek, překreslení, posun nahoru/dolů, vlevo/vpravo
 • automatický výběr aktivního objektu (při pohybu myši nad objektem)
 • rychlé zobrazení jména vybraného objektu (např. KN_Potrubí) a aktuální souřadnice ve stavovém řádku

Databázové operace

 • zobrazení databázových atributů vybraného objektu
 • jednoduché dotazování (operátory <, >, =, <>, OR, AND) s možností zvýraznění a lokalizace objektu
 • zrušení výsledku dotazu

Další funkce

 • kreslení šikmých a kolmých kót, editace hodnoty kóty (nová hodnota v závorce)
 • vložení „hodnoty“ souřadnice do mapy (na vynášecí čáře se šipkou), smazání souřadnice
 • možnost zapnout/vypnout zobrazování jednotlivých typů objektů
 • výběr barev kót, souřadnic, zvýraznění, rastrových souborů
  velikosti kót a souřadnic
 • tisk pomocí standardní funkce použitého internetového prohlížeče
 • trasování – možnost opakovaného trasování s barevným zvýrazněním
 • export průběhů sítí do *.dgn
 • vyhledávání dle čísel popisných + vazba na ČÚZK – zobrazení dat z web portálu ČÚZK
 • vyhledávání dle parcelních čísel + vazba na ČÚZK – zobrazení dat z web portálu ČÚZK
Výhody, které iGIS.NET nabízí

Zajišťuje řízený přístup ke všem informacím, které jsou uloženy v geografickém informačním systému. Uvedený nástroj je připraven i na zpřístupnění přesně definovaných informací pro oprávněné uživatele mimo organizaci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě.

 • možnost přístupu ke kopii originálních dat (data nelze touto formou pozměnit)
 • možnost připojení rastrových map
 • možnost okótování situace před tiskem
 • možnost zpřístupnit některá data akcionářům ( obcím atd.)
 • možnost přístupu k datům pomocí internetu pro pověřené pracovníky při jejich jednáních „prakticky z celého světa“ (z obecních úřadů, okresních úřadů atd.)
 • možnost rozlišit úroveň oprávněného přístupu
 • možnost přístupu k datům v rámci organizace pro všechny útvary (vedení, ekonomické, provoz-ně-technické atd.)
 • jednoduchá obsluha
 • žádné další nároky na softwarové vybavení na uživatelských pracovištích

Organizace, která používá geografický informační systém po určitém období dojde zcela logicky k požadavku na využití těchto informací i pro provozní pracovníky. V oblasti vodárenství je tento požadavek o to důležitější, neboť pitná voda je poměrně drahá surovina. Poškozené potrubí znamená peníze volně proudící do prostoru. Pro minimalizaci těchto ztrát slouží tento modul, doplňující funkčnost geografického informačního systému.

Evidence provozních událostí (EPU.NET) je aplikace, která využívá jak geografického informačního systému na bázi GeoMedia Pro firmy Hexagon, tak i naší aplikaci iGIS.NET a prostřednictvím těchto úloh umožňuje provozním pracovníkům získávat informace z GISu a současně zajišťuje evidenci provozních událostí, správu databáze provozních událostí a veškeré tyto informace ukládá přímo do GISu pro další analýzy a vyhodnocování.

Hlášení provozní události

Provozní pracovník vyplní uvedené hlášení a to je prostřednictvím internetu/intranetu zaneseno do databáze.

Využití informací z databáze provozních událostí

Tuto úlohu využívají jak provozní pracovníci tak management organizace a současně i pracovníci zajišťující provoz GISu. Umožňuje rychle získávat informace o jednotlivých provozních událostí, případně členit veškeré provozní události dle zvoleného klíče.

Databáze provozních událostí umožňuje standardní práci s údaji v ní obsaženými. To znamená výběry dle požadovaných kritérií, třídění a následné zobrazení místa provozní události v geografickém informačním systému.

Statistika

Tato část SW umožňuje připravovat podklady do porady vedení, pro jednání správní rady či pro případné rekonstrukce, pro roční plány investic a obdobné materiály…

Naše řešení Evidence provozních událostí umožňuje rozšířit přístup k informacím v GISu pro celou řadu dalších pracovníků a tím podstatně zvyšuje efektivitu vynaložených investičních prostředků.

Co získáte?

 • jednotnou evidenci provozních událostí
 • přístup k informacím z kteréhokoliv pracoviště organizace
 • podklady pro investiční činnost
 • nástroj pro efektivní správu inženýrské sítě

Mám zájem o toto řešeníNapište nám

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
cs_CZCzech
cs_CZCzech