Rozšiřující aplikace

Portfolio aplikací, které nabízí společnost HSI com, obsahuje mimo základní nástroje GIS, určené pro primární zpracování a vedení dat, a nástrojů pro publikaci a zprostředkování dat uživatelům, rovněž účelové aplikace, které čerpají data ze systému GIS a nabízí uživatelům další možnosti využití.

Aplikace RUIAN2iGIS využívá zákonem definovaných registrů pro zobrazení důležitých informací v systému iGIS.NET.

RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 119/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, častěji známý jako RÚIAN (a občas se setkáte také s verzí RUIAN) je jedním ze čtyř vytvářených základních registrů. Dalšími jsou registr obyvatel (ROB), registr práv a povinností (RPP) a registr osob (ROS).

Touto aplikací uživatel získá v systému iGIS:

 1. Převod parcelních a popisných čísel z databáze RÚIAN pomocí VDP (Veřejného dálkového přístupu z ČUZK) do databáze iGIS.
  program pomocí VDP načte data z ČUZK a převede do formátu, s kterým pracuje iGIS
  – uživatel zvolí, zda se data načtou online přímo ze stránek ČUZK, nebo se zpracují již stažené soubory
  – vytvořené soubory uživatel nakopíruje na server iGIS
  – iGIS parcelní a popisná čísla zobrazí a umožní jejich lokalizaci v mapě (stávající funkce)
 2. Vyhledávání ulic pomocí databáze RÚIAN
  – program současně vytvoří databázi obcí a ulic
  – ulice obsahují informace o geometrii (souřadnice) a ulice je možné lokalizovat (vyhledat a zobrazit v mapovém okně)
  – současný stav umožňuje vyhledat ulici pouze v případě, že v ulici je zakreslená síť (voda, kanalizace)
  – databáze RÚIAN obsahuje souřadnice převážné většiny ulic, tj. půjde dohledat i ulice bez zakreslených sítí
  – nutná úprava programu iGIS (klient i server)
 3. Lokalizace hranic území (obce, části obce a katastrálního území)
  – po výběru obce, části obce nebo KÚ se pohled v mapovém okně automaticky nastaví podle hranic vybraného území
  – v mapovém okně se současně zobrazí hranice vybraného území. Zvýraznění je dočasné a automaticky zmizí při první manipulaci s mapovým oknem.
  – zvýraznění proběhne automaticky při výběru zvoleného území, nebude se potvrzovat tlačítkem jako v případě ulice
  – barva a styl zvýraznění se převezne z nastavení zvýraznění výsledků dotazu
  – hranice území se budou načítat z databáze RUIAN
  – načtení hranic území zajistí aplikace pro VDP2iGIS (přístup do databáze RUIAN pomocí Veřejného Dálkového Přístupu na stránkách ČÚZK)
  – hranice území se uloží do sdílené databáze. Budou přístupné i pro mobilní aplikace na tabletech.

Doplněné úpravy:
– při zobrazení všech hranic (obec, část obce, ZSJ, KÚ) zobrazit dočasně i název území
– za položku KÚ je přidán číselník ZSJ
– ZSJ jsou vázané na KÚ (po výběru KÚ se zobrazí příslušné ZSJ)
– výběrem ZSJ dojde k vycentrování mapy v zadaném území a zobrazí se hranice území
– výběrem parcely nebo stavebního objektu se navíc zobrazí i jeho hranice (pokud jsou v daném území dostupné – digitální mapa)
– rozšíření programu RUIAN2iGIS o načítání požadovaných údajů + konverze do formátu iGISu
– rozšíření databáze o nové tabulky pro uložení načtených dat

V současné době se množí požadavky na poskytování informací o průbězích vodovodních a kanalizačních sítí i jiným provozovatelům inženýrských sítí (plyn, elektro atd.). Nejefektivnějším řešením je poskytování těchto informací pomocí WMS služeb.

Proto přicházíme s nabídkou na splnění těchto požadavků. Nasazení WMS služeb využívá funkčnosti softwaru GeoMedia WebMap s pouze lehkou úpravou struktury stávajícího GISu, provozovaného v dané společnosti.

WMS (Web Map Service) znamená v překladu webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu – vrstvu).

Také mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice). Skutečnost, že je obrázek georeferencován umožní jeho správnou prezentaci. Georeferencováním v tomto případě můžeme chápat jako jednoznačně daný referenční souřadnicový systém a souřadnicový obdélník (box), který obsahuje požadovaný obrázek, v tomto systému.

Tvorba a použití WMS služeb z GIS dat

Společnost HSI com s.r.o., jako dodavatel provozovaného systému GIS, zajistí propojení struktury stávajícího GISu se strukturou aplikace GM WM. Pro poskytování WMS služeb je používán produkt GeoMedia WebMap Essentials ONE od firmy Hexagon.

Tento produkt umožňuje poskytovat data organizace třetím stranám ve formě mapového podkladu bez popisných informací. Tuto službu je možné poskytovat volně nebo po zadání autorizace uživatelským jménem a heslem.

Jako podklady slouží libovolný formát dat připojitelný do aplikace GeoMedia (Hexagon). Tato data mohou být aktuální z pracovního GIS serveru nebo se mohou získávat ze zálohy kopírované na WMS server pro rychlejší odezvu služby. Tím je zaručena aktualizace dat. Díky propojení aplikace GeoMedia Desktop a GeoMedia WebMap je publikace dat pro mapové služby velice jednoduchá.

Nejprve je třeba nastavit grafickou podobu poskytovaných dat v legendě. Pokud s daty pracujete, pak stačí vzít pracovní legendu a upravit ji do výsledné podoby. Poté se data v legendě publikují do připravené webové služby. Na správu služeb se používá Administrační konzole, která je součástí aplikace GeoMedia Publisher. Každá položka v legendě se při publikaci převede do vlastní vrstvy, kterou je možné jednotlivě připojit do externí aplikace. Vrstvy lze také kombinovat a jediným odkazem zobrazit libovolný počet vrstev (např. vodovod, kanalizaci, apod).

Instalace aplikace GeoMedia WebMap je možná na podporované operační systémy Windows (např. Windows Server 2008 SP2 x32b/x64b, Windows Server 2012). K poskytování mapových služeb je využíván webový sever IIS (internetová informační služba). Webový server na požadavky generuje mapové služby na definovaném portu. Pokud je server na vnitřní síti organizace, je tento port možné přesměrovat na jiný server přístupný pro požadavky mimo vnitřní síť.

Třetím stranám se předává již pouze odkaz na mapovou službu formou http odkazu, který se zadá do jejich aplikace, která mapové poklady dokáže zobrazit.

Výpočet pořizovací hodnoty

Součástí „Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací“ sledovaných pro MZe podle nového vodního zákona je i výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů, při kterém se vychází z technických parametrů (např. délka a profil potrubí) a z cenového ukazatele, který je uveden v metodickém pokynu MZe. Do výpočtu se promítá vliv velikosti obce či města (která ovlivňuje náklady na jeho pořízení) a skutečnost, zda je potrubí ukládáno ve zpevněných a nezpevněných plochách. Naopak do výpočtu pořizovací ceny se nepromítá stáří jednotlivých objektů.

Výpočet je nutné provádět opakovaně (každý rok), proto jsme připravili pro uživatele geografických informačních systémů z řad vodohospodářských organizací na platformě  Hexagon, softwarovou aplikaci, která usnadní vlastní výpočet a čas zpracování zkrátí na minimum. Výstupem je tabulka v Excelu, která obsahuje pro každý objekt jeho pořizovací cenu. Tyto hodnoty je možné dále jednoduše třídit (např. podle materiálu a profilu), sečítat jednotlivé ceny a následně zadat do „evidence vybraných údajů pro MZe ČR“.

Podklady pro výpočet pořizovací ceny objektů jsou přejímány z GISu (např. délka, materiál, profil atd.). Položky, které v GISu zatím nejsou vedeny (např. délka zpevněné/nezpevněné části) se interaktivně doplňují. Ostatní potřebné údaje (cenové ukazatele, koeficienty) jsou zadané jako parametry výpočtu (a je možné je upravit při případné další změně těchto údajů).

Inventarizace majetku

Tato aplikace, která kooperuje se systémem GIS,  je určena pro jednoduché a rychlé sestavování přehledu o majetku akciové společnosti v požadovaném členění. Aplikace vznikla na základě požadavku konkrétního zákazníka, který provozuje poměrně rozsáhlou a členitou síť vodovodů a kanalizací. Jde o automatizaci tvorby požadovaných přehledů pro jednotlivé akcionáře společnosti.

Při tvorbě aplikace byl kladen důraz na jednoduchost obsluhy a na rychlost celého procesu. Každá vodárenská společnost zajišťuje svou činnost pro řadu obcí a měst. Obsluhovaná síť vodovodů a kanalizací je poměrně členitá infrastruktura, která je navíc nepřetržitě obměňována, takže zajistit aktuálnost údajů při práci jen s papírovými podklady je téměř nemožné.

Proto jsou veškeré údaje čerpány z databáze informací se kterými pracuje geografický informační systém. Tyto informace jsou rozklíčovány dle požadovaných kritérií a jednotlivé hodnoty jsou automaticky plněny do předpřipravených formulářů v podobě tabulek MS Excel. Toto řešení má jednu nespornou výhodu. Umožňuje uživateli zvládajícímu práci s programem MS Excel libovolnou další úpravu těchto zdrojových dat.

Kontrola šablon VAK

Aplikace Kontrola šablon VAK je nástroj pro zjištění korektnosti dat, která chceme převést do GISu na bázi GeoMedia PRO. Aplikace je určena pro organizace (např. geodetické kanceláře), kteří dodávají digitální data provozovateli GISu, a pro pracovníky, kteří tato data přejímají. Aplikace využívá engine programu Microsoft Excel a Visual Basic for Application. Jelikož je toto programové vybavení součástí dnes již velmi rozšířených instalací Microsoft Office, není problém nástroj Kontrola šablon VAK nainstalovat a spustit. Tento nástroj je vhodný pro všechny geodetické organizace, které zaměřují vodovodní a kanalizační síť pro potřeby uživatelů našeho systému GIS. Výhodou této aplikace je možnost nepřetržité kontroly struktury dodávaných dat.

Po spuštění aplikace, dojde ke zkontrolování základních podmínek, které musí splnit šablony pro import do GISu. Dle nadefinovaných pravidel lze u jednotlivých objektů nalezené chyby přímo opravit nebo je zaznamenat do tabulky  MS Excelu či textového souboru (log) s přesným popisem chyby. Současně dojde k vygenerování DGN souboru se všemi objekty (bod, čára, lomená čára, buňka), u kterých systém nenalezl chybu. Tento soubor lze použít pro vizuální kontrolu platnosti dat připravených pro import do GISu.

Při kontrole se zjišťuje následující:

Hodnoty položek:

  • vyplnění položek (např.: číslo uzlu, číslo potrubí, materiál, světlost, funkčnost hydrant atd.
  • rozsah intervalů číselníků (např.: zda je materiál u potrubí správě či ne atd.)
  • unikátní záznam (např.: zda se identifikační čísla u potrubí neopakují a nemůže tudíž dojít k záměně objektů atd.)
  • lomové body (např.: zda je počet lomových bodů u přípojky či plochy větší než je minimální povolený atd.)
  • počet lomových bodů (např.: zda počet lomových bodů u potrubí odpovídá počtu souřadnic atd.)
  • platnost souřadnic (zda se používá rozsah souřadnic platný pro Českou republiku)
  • Vazby mezi položkami:
 • kontrola vazeb mezi objekty – konektivita / vlastnění
  • zda potrubí začíná/končí uzlem ze seznamu existujících uzlů
  • zda přípojky jsou připojené na potrubí
  • zda počáteční a koncová souřadnice chráničky leží na potrubí
  • zda souřadnice ostatních objektů leží na potrubí nebo přípojce
  • zda souřadnice bodu vstupujícího potrubí do plochy se shoduje s počátečním nebo koncovým bodem potrubí

Mám zájem o toto řešeníNapište nám

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
cs_CZCzech
cs_CZCzech