Základní GIS

Řešení geografického informačního systému HSI com je navrženo jako distribuovaný systém, vycházející z tzv. třívrstvého modelu, který umožňuje rozložení zátěže a snadnou údržbu modulárních informačních systémů. Stavebnicový charakter systému umožňuje sestavit plně funkční systém bez jakýchkoli omezení a postupné budování podle stávajících i budoucích potřeb s vnitřní logickou provázaností jednotlivých subsystémů.

Kompletní geografický informační systém je navržen tak, aby uspokojil požadavky zákazníka GISu. Jde o profesionální nástroj pro tvorbu a využití informací. Je k dispozici v podobě tří softwarových produktů, z nichž každý poskytuje různou úroveň funkcionality.
Ing. Michal Halmeš
Senior vývojář

HSI com s.r.o. Plzeň nabízí výhodu nižších nároků na investice a strukturální změny v organizaci, zato vyšší efektivnost vložených prostředků a rychlejší implementaci informačního systému v podobě produktů ProjectGIS a EditGIS.

GIS technologie GeoMedia společnosti Hexagon reprezentuje nejlepší oborové nástroje speciálně navržené pro snadné využívání cenných prostorových dat v rámci celých organizací. Tato technologie je založena na flexibilních, škálovatelných a hlavně otevřených průmyslových standardech, které přináší zefektivnění sběru a editace dat, ale také zrychlení implementace GIS databází.

Interoperabilita

GeoMedia řeší problém různorodých datových formátů a usnadňují sdílení aktuálních dat z různých zdrojů a oborů implementací datových konektorů, které umožňují přímé napojení na různá data v jejich nativních formátech bez nutnosti manuální konverze. Tato vlastnost poskytuje všem produktům postaveným na této technologii kompletně shodný bezešvý přístup ke všem datům bez ohledu na to v jakém GIS nebo CAD prostředí byla pořízena. Vzhledem k tomu, že data jsou připojena přímo, má každý uživatel přístup k naprosto aktuálním datům.

Škálovatelnost

Díky databázovým, softwarově architektonickým i programátorským standardům, na kterých je technologie GeoMedia postavena, je možné navrhovat řešení, která porostou společně s nároky uživatelů, a to bez dramatických zásahů do softwarové architektury – například jen posílením hardwarové platformy. Díky škálovatelnosti je také možné kompletně pokrýt pracovní postupy dané organizace od malých několikauživatelských řešení až pro komplexní řešení pokrývající celopodnikové informační toky. Všechny produkty GeoMedia jsou postaveny na stejné sadě objektů, a proto jsou navzájem kompatibilní, což přináší výhodu při návrhu komplexních řešení pokrývajících desktopové, webové i mobilní pracovní postupy.

Flexibilita

Otevřená architektura z hlediska přístupu k datům i z hlediska programování s sebou přináší maximální konfigurační flexibilitu, a tak je možné snadno vytvářet pomocí standardních nástrojů uživatelsky upravené aplikace, které přesně korespondují s nároky konkrétních pracovních postupů a splňují kompletní funkční požadavky koncových uživatelů. Obsáhlý objektový model GeoMedií je pro uživatelské úpravy přístupný ze standardních programovacích nástrojů jako jsou Delphi, PowerBuilder, Microsoft Visual Basic nebo Visual C++.

Průmyslové standardy

Všechny produkty GeoMedia jsou vytvořeny na společné technologii Microsoft OLE/COM což jednak výrazně usnadňuje integraci s ostatními informačními systémy a jednak vytváří prostor pro návrh výkonnostně škálovatelných řešení. Navíc je také možné pro vývoj aplikací v oblasti webových XML služeb využít nové platformy Microsoft.NET.

Jako zakládající člen Open GIS konsorcia, se společnost Intergraph podílí na definování a hlavně také implementaci specifikací, které zajišťují interoperabilitu v oblasti GIS. Standardní OGC rozhraní vytvářejí společný protokol pro vzájemnou výměnu informací v rámci GIS komunity.  V současné době je technologie GeoMedia jednou z mála GIS technologií, které mají implementovánu přímou podporu GML, WMS i WFS specifikací.

Přístup k datům a jejich management

Technologie datových konektorů je součástí všech produktů GeoMedia, a tak můžete velice snadno dát dohromady požadovaná data do jednoho klientského prostředí pro prohlížení, analýzu, aktualizaci anebo tvorbu výstupů. Takto lze předejít komplikacím s redundancí dat, kdy uměle rostou počty kopií jednotlivých souborů i s aktuálností dat kdy všechny kopie souborů zastarávají v okamžiku jakékoliv aktualizace originálního souboru. Navíc každé oddělení může pořizovat a spravovat svá vlastní data a přitom zajistit snadný přístup k těmto datům i pro ostatní. Každá organizace tak může přesně stanovit, kdo bude vlastnit, kdo může sdílet a kdo publikovat jednotlivé typy dat.

Dynamické analýzy

Funkce pro dynamické analýzy zahrnují atributní a prostorové dotazy, prostorové průniky, tématiku, prostorovou agregaci, obalové zóny liniové analýzy, dávají GeoMediím unikátní vlastnosti pro analýzy typu „co se stane když…“ jak pro desktopové,  tak i pro webové aplikace. Dynamičnost analýz spočívá v tom, že je možné řadit za sebe libovolný počet dotazů (tzn. vytvářet dotazy z dotazů) a při tom je stále zaručeno, že při aktualizaci nebo změně původních dat se automaticky ihned aktualizují i výsledky jednotlivých dotazů.

Pořizování a editace dat

Kombinací CADovského prostředí a funkcí specifických pro GIS, umožňují efektivně pořizovat topologicky čistá a přesná data. Pro tento účel mají hned celou řadu nástrojů:

 • SmartSnap – umožňuje při vkládání vektorového prvku přichytávání na klíčové body (počátek, střed, vertex, průsečík apod.) již existujících geometrií. Vlastnost přichytávání lze navíc také využít při vektorizaci podkladů v podobě binárních rastrů, kdy GM automaticky rozpoznávají střed a lomový bod linie, střed symbolu, střed symbolu s dírou apod.
 • Automatické dělení prvků – při vkládání prvků, které se protínají je automaticky umístěn společný bod do obou geometrií.
 • Využívání stávající geometrie – při vkládání geometrie nového prvku, který sousedí s prvkem již existujícím, GM interaktivně nabízejí stávající geometrii bez toho, aby uživatel musel manuálně kopírovat společnou část geometrie.
 • Zachování koincidence – při editaci prvku má uživatel možnost si vybrat jestli editovaná geometrie zůstane společná pro více prvků (tím pádem budou editovány všechny najednou), nebo jestli jde jen o změnu geometrie jedné konkrétní.

Projekt GIS je moderní univerzální GIS klient určený pro aktivní pracoviště, který je založen na produktu GeoMedia Advantage a je schopen zobrazovat a analyzovat na jednom počítači více datových formátů různých výrobců technologií GIS a mapování a podporuje svou funkčností správu inženýrských sítí.

Nasazení uvedeného řešení umožňuje cenově výhodnou a zejména rychlou realizaci geografického informačního systému. Jeho jádrem je vždy základní produkt GeoMedia Advantage, na kterém je vybudováno konkrétní profesní prostředí – řešení rozvodů vody, tepla, elektřiny nebo plynu. Takto postavený geografický informační systém roste spolu s uživatelem.

Technologie GeoMedia a Project GIS nabízí geografický informační systém pro správce inženýrských sítí, přizpůsobený požadavkům konkrétního zákazníka – správce sítě. Děje se tak formou projektu, kterým HSI com, s.r.o., Plzeň připraví a navrhne realizaci a konkrétní uživatelské úpravy základního modulu za aktivní spolupráce se zákazníkem. Zpracování a realizace projektu u zákazníka obvykle nepřekročí dobu 30 týdnů. K uživateli se tak rychle dostává geografický informační systém, který maximálně vyhovuje jeho požadavkům.

Project GIS zajistí:

 • sběr grafických dat (vektorizace dostupných podkladů), zabezpečí správnou topologii sítě (konektivitu),
 • prostředí pro navazující aplikace (řešení trasovacích úloh, generování reviz. zpráv, tisk mapových podkladů …),
 • export polohopisných dat do externích systémů,
 • import a zobrazování výsledků hydrodynamických analýz a další funkce typické pro GIS.

Co získáte?

 • špičkový geografický informační systém s podporou americké společnosti Hexagon
 • individuální přístup společnosti HSI com při řešení otázek
 • otevřené řešení z hlediska možné spolupráce s dalšími SW produkty
 • dlouhodobé partnertsví založené na důvěře a otevřené komunikaci
 • úsporu času při získávání důležitých provozních informací
 •  úsporu financí podloženou efektivním řešením
 • a návratností investice

EditGIS představuje jedna z možností jak lze sestavit optimálně vyvážené pracoviště geografických informačních systémů. Jelikož samotné vkládání dat do GISu lze rozdělit do dvou základních rovin (zakreslení objektů a vkládání popisných informací), lze i pracoviště informačních systémů oddělit na základě jednotlivých funkcí.

Pro zakreslování objektů, jejich přesun či mazání, využívání konstrukčních úloh, kótování atd., je nutno využít plnohodnoté pracoviště s klientem ProjectGIS. Mimo jiné se na tomto pracovišti zpracovávají hlášení Evidence provozních událostí.
Druhým krokem ke kompletaci vkládání dat je vytvoření popisných informací, tzv. vyplnění atributních informací. Právě zde najde uplatnění editační pracoviště EditGIS založené na aplikaci GeoMedia Essential.

GeoMedia Essential jsou univerzálním geografickým klientem, který poskytuje kompletní sadu analytických nástrojů pro komplexní prostorové analýzy a jejich prezentaci v podobě vizualizace nebo tiskových sestav. GeoMedia tak poskytují výkonný systém pro podporu rozhodování a umožňují nastavit nový způsob „geografické komunikace“. V rámci klienta EditGIS plní roli plnohodnotného nástroje pro aktualizaci popisných geoprostorových dat.

Rozdíl funkčností mezi EditGIS a ProjectGIS je, že v klientu EditGIS jsou funkčně omezeny tzv. „kreslící funkce“. Tato účelová vlastnost je vyvážena nižší pořizovací cenou a také nástroji, které jsme vyvinuli pro efektivnější vkládání popisných dat, např. nástroj hromadná editace. Všechny ostatní funkce systému zůstali nezměněny a jsou uživateli plně k dispozici. Není nutné mít tedy obavy, že pracovník tzv. editačního pracoviště nebude mít plnohodnotný přístup k datům. Naopak. Všechna data jsou plně k dispozici a základní funkce jako dotazovací aparát, tématické mapy, tisk atd. lze normálně používat.

Zákazníkovi se tedy nabízí možnost sestavit si pracoviště geografických informačních systémů přesně dle svých požadavků. Kombinace „kreslícího“ a „editačního“ pracoviště přináší zefektivnění práce se systémem a vnáší přehled do delegace pravomocí.

Mám zájem o toto řešeníNapište nám

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
cs_CZCzech
cs_CZCzech